Služby

Pravidla nakládání s osobními údaji

AV PRON spol. s r.o.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost AV PRON spol. s r.o., sídlem Habrmannovo nám. 15, Plzeň 312 00 , IČO: 26353181, DIČ: CZ26353181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14843, (dále jen „Společnost“)

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které si objednají ve společnosti AV PRON spol. s r.o. dodání zvukových nosičů z nabídky na webových stránkách společnosti www.avik.cz

(dále jen „Kupující“)

 1. Společnost působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 2. Společnost zpracovává osobní údaje kupujících prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště nebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 3. Pro vyřízení objednávky mezi Společností a Kupujícím, využívá Společnost vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště nebo dodání.  Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Společnost vyřídit vaši objednávku.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány ve Společnosti pouze pracovníky, kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zavázány k mlčenlivosti. Tento jejich závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se Společností.
 5. Společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost pro účely a způsobem, které Společnost stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Společnost předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Společnosti předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.
 6. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem vyřízení objednávky, a po dobu dvou let po realizaci objednávky pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s objednávkou souvisí. Ze zákona Společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Společnost a požadovat:
  • Informace ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Společnost.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Společnosti, v průběhu objednávky či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Společnost potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Společnost správně vyřídit vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Společnost vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Společnosti k jinému subjektu, kdy Společnost předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
  • Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Společnosti se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Společnost dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 9. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem.
 10. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Společnost e‑mailem na adresu avik@avik.cz, nebo na telefonním čísle +420 602 418 609.
 11. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz.

 • Jiří Sláma
 • +420 602 418 609
 • slama@avik.cz