Nákupní řád společnosti AV PRON spol. s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě avik.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. PROVOZOVATEL

Majitelem a současně i prodávajícím subjektem internetového obchodu je společnost AV PRON spol. s.r.o., se sídlem Habrmannovo náměstí 650/15, 312 00 Plzeň, IČ 26353181, DIČ CZ26353181, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vl. 14843 .

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Objednané zboží doručujeme pouze a výhradně v rámci České Republiky.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.
 7. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu avik.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. REKLAMACE

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.
 3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
 6. REKLAMACE služeb ČESKÉ POŠTY: Zboží je rozesíláno prostřednictvímČeských pošt. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Kupující se bude řídit následujícími pokyny:
  1. 

Zásilku si vždy prohlédne před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) ihned s dopravcem sepíše protokol o poškození zásilky.
  3. 

V případě problému s Českou poštou zašle kupující mail na adresu avik@avik.cz. Do předmětu uvede “Stížnost na přepravu”, popíše problém, uvede kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude kontaktovat dopravce a bude kupujícího informovat o výsledku.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 1. Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud adresa pro doručení není na území České Republiky.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

7. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem. Tento Nákupní a reklamační řád nabývá účinnost 1.března 2013. Změny řádu vyhrazeny. Aktuální znění Nákupního a reklamačního řádu je umístěno na stránkách http://avik.cz.
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0